Общи условия

Използването на този сайт https://tryagain.shop/ е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез достъпа (зареждането на горепосочения уебсайт) до сайта, Вие приемате и се съгласявате с условияпрта в тях, като се задължавате да ги спазвате. С използването на сайта Вие декларирате освен съгласието си с тях, също и, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия. Вайбс Диджитал” ЕООД, ЕИК 205165591 си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта на общодостъпно място за всички бъдещи и настоящи клиенти.

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  „Вайбс Диджитал“ ЕООД , ЕИК 205165591, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Дървеница, ул. Равногор 41, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия „https://tryagain.shop”, наричана по-долу за краткост „ https://tryagain.shop“.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на доставчика: „Вайбс Диджитал ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Дървеница, ул. Равногор 1
 • Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, жк. Дървеница, ул. Равногор 1
 • Данни за кореспонденция:
 • Вписване в публични регистри: ЕИК 205165591

 

НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

 • Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
email: ;
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 • Комисия за защита на потребителите (КЗП)

Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6
тел: (02) 980 25 24
факс: (02) 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ОТНОСНО ПЛАТФОРМАТА- https://tryagain.shop

Чл.3 https://tryagain.shop е платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://tryagain.shop, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата https://tryagain.shop;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата https://tryagain.shop, включително и електронни средства за разплащане;
 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата https://tryagain.shop;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата https://tryagain.shop чрез интерфейса на страницата на https://tryagain.shop, достъпна в Интернет;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата https://tryagain.shop в Интернет;
 • Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите;
 • Всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

Чл.4 Доставчикът в платформата https://tryagain.shop доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.5.(1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата https://tryagain.shop договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://tryagain.shop. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата https://tryagain.shop се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да коригират грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата https://tryagain.shop.

(3)Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата https://tryagain.shop възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата https://tryagain.shop и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата https://tryagain.shop.

Чл.6 (1) Ползвателите и Доставчикът в платформата https://tryagain.shop се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА – https://tryagain.shop

Чл. 7. (1) За да използва https://tryagain.shop за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп в случайте в които платформата за електронна търговия изисква регистрация или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(3) При регистрацията на https://tryagain.shop Потребителят е длъжен да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. Ползвателят се задължава при промяна в едноседмичен срок да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

(4) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата https://tryagain.shop, следвайки процедурата по регистрация.

(5) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона “Завърши поръчката”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(6) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(7) https://tryagain.shop не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация.

V. НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.8 Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата https://tryagain.shop, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата https://tryagain.shop стоки. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

Чл.9 Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата https://tryagain.shop по следната процедура:

(1) Влизане в системата на плаформата за електронна търговия за извършване на поръчки в уебсайта-  https://tryagain.shop

(2)Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата https://tryagain.shop стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация и верификация на Ползвателя като страна по договора;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(6) Потвърждение на поръчката.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10 (1)Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените му стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба.

Чл. 11 При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл.12 Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13 Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в https://tryagain.shop, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл.14(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата https://tryagain.shop са определени в профила на всяка стока в пoсочената платформа.

(2) Цената на стоките е в български лева като са включени всички данъци и такси и същите се определят от Доставчика в платформата https://tryagain.shop в профила на всяка стока в платформата https://tryagain.shop.

(3) Доставчикът в платформата https://tryagain.shop.com има право по всяко време и да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в платормата.

(4)  Платформата https://tryagain.shop отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид голямото потребление на определен вид стоки и аксесоари  е възможно определени стоки и аксесоари към тях да бъдат изчерпани при изпращане на заявката и да не могат да бъдат поръчани и/или доставени. Във всяка една хипотеза, https://tryagain.shop уведомява Потребителите за възможността/невъзможността за доставка на заявената през платформата стока.

(5) Информацията или част от нея за публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всяка една хипотеза, Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена поръчка на https://tryagain.shop, преди доставката им, за необновената информация на cайта, за поръчаните от тях продукти.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна и чрез интерфейса на платформата https://tryagain.shop или чрез електронна поща.

Чл.15(1) Потребителят има право да поръчва всички стоки и/или услуги, посочени в платформата https://tryagain.shop.

(2) Доставчикът в платформата https://tryagain.shop има право да изменя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

Чл.16 (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата https://tryagain.shop в Приложение № 1 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане;
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 7. за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира.

(3) Когато доставчикът в платформата https://tryagain.shop не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл.54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата https://tryagain.shop в Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал.4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес https://tryagain.shop и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8) Когато доставчикът в платформата https://tryagain.shop не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(9) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(10) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл.17(1) https://tryagain.shop не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта.

(2) Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и други подобни) на направена поръчка чрез интерфейса на платформата https://tryagain.shop да бъдат изменени, като https://tryagain.shop се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

(3) Ако Доставчикът в платформата https://tryagain.shop не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл.18 Потребителят получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на https://tryagain.shop като в случай, че не желае да получава такава информация, потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на https://tryagain.shop.

Чл.19 Доставчикът в платформата https://tryagain.shop се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на предоставените от него артикули в платформата https://tryagain.shop.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21(1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата https://tryagain.shop. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Доставчика в платформата https://tryagain.shop своевременно.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата https://tryagain.shop не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата https://tryagain.shop

(3) Цената за доставката е отделна от цената на доставяната стока или услуга и размерът й се определя при потвърждаване на поръчката, като цената на доставката е точно и недвусмислено посочена.

Чл.22(1) При получаване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, нарушена цялост на опаковката и други щети, Потребителят следва незабавно да уведоми Доставчика.

(2) При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не се удовлетворяват.

(4) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата https://tryagain.shop стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(5) https://tryagain.shop извършва доставки стоки или услуги само на територията на Република България.

Чл.23 За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.24 (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://tryagain.shop

Чл.25 (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес https://tryagain.shop

X. БИСКВИТКИ

Чл.26(1) Бисквитките  или „Cookies”  се използват за да подсигурят и подобрят  функционирането на платформата. Посредствим  използването на  бисквитки  се анализира поведението на посетителите  на https://tryagain.shop с цел реклама.

(2)  Използването на бисквитки позволява подобряването на платформата, така че да съдържа максимално полезна информация за неговите посетители.

(3) Посетителита на сайта, могат да настроят своя интернет браузър, по начин, който позволява бисквитките да не бъдат запаметявани или да бъдат изтрити вече запаметените такива.

(4) Доставчикът на платформата https://tryagain.shop, не носи отговорност в случай, че интернет браузера не поддържа функции за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметените бисквитки.

(5) В случай, че запаметяването на бисквитки бъде забранено или бъдат изтрити вече запаметени бисквитки, е възможно нарушаване функционирането на платформата.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.27(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата https://tryagain.shop, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата https://tryagain.shop, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.28 Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://tryagain.shopзаедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

Чл.29(1) При заплащане в брой, с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и/или услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката, пълната стойност на потвърдената поръчка в платформата на https://tryagain.shop или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока или услуга.

(2) При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока или услуга, съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на „Вайбс Диджитал” ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, „Вайбс Диджитал” ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.30 Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата https://tryagain.shop се прекратяват в следните случаи:

(1)при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

(2) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(3) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

(4) вслучай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата https://tryagain.shop В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 31 Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата https://tryagain.shop в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIV. ОТГОВОРНОСТ

Чл.32 Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл.33 (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на https://tryagain.shop и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

Чл.34 (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.35 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.36 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.37 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на https://tryagain.shop.

Чл.38 Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани през https://tryagain.shop, чрез формата за въпроси и запитвания.

Приложение № 1 –  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

10%

отстъпка при първа поръчка Общи условия

Нали не искаш да пропуснеш най-добрите ни оферти?

Няма да ви изпращаме спам, а само СТРАХОТНИ НАХОДКИ!
Правилата за Поверителност.